Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Betonowanie iniekcyjne

Beton iniekcyjny jest znany w kraju pod nazwami: „colcret”, „polcret” lub „prepact — concret”. Metoda jego wykonania polega na wypełnieniu formy grubym kruszywem stanowiącym szkielet betonu, to znaczy o średnicach 40 do 80 mm, a następnie zainiektowaniu pustek w tym …

Betonowanie z użyciem pływającej formy

Betonowanie z użyciem pływającej formy – Jest to technika podobna do metody betonowania ślizgowego, wynalezionej przez szwedzką firmę Ab. Hydro Beton. Mieszanka betonowa jest wylewana w sposób ciągły w pływającą, szczelną formę z prefabrykowanym dnem. Poziom betonu podnosi się i …

Natrysk farby na gorąco

Zalety natrysku wykonywanego na gorąco:

1)    konsystencję materiału nanoszonego, odpowiednią do wykonywania natrysku, uzyskuje się przy mniejszej ilości rozpuszczalnika;

2)    ponieważ materiał zawiera mniej rozpuszczalnika, lepiej kryje obrabiane powierzchnie, co jest szczególnie widoczne na narożnikach;

3)    do natrysku na gorąco …

Zalety i wady natrysku ciśnieniowego

Możliwe przyczyny następujących zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia do natrysku wysokociśnieniowego:
a)    jeżeli z pistoletu natryskowego wyciekają krople cieczy, oznacza to, że iglica podająca farbę nie jest dociągnięta albo że do dyszy dostało się ciało obce, które spowodowało jej nieszczelność;
b)    …

Urządzenia natryskowe farby

Urządzenia natryskowe
W urządzeniach natryskowych rozróżnia się następujące rozwiązania:

1.   Ręczna pompa natryskowa: konieczne ciśnienie powietrza wytwarza się za pomocą pompy ręcznej, a ciśnienie natrysku wynosi 5-20 barów.
2.    Dysza rozpylająca: ciśnienie natrysku wytwarza się za pomocą gazu napędowego; wynosi …

Klapy odcinające wentylacji pożarowej

Klapy odcinające wentylacji pożarowej, w przeciwieństwie do przeciwpożarowych klap odcinających, w pozycji oczekiwania, to jest w okresie normalnego funkcjonowania obiektu – pozostają zamknięte. W przypadku wykrycia pożaru w danej strefie pożarowej, z CSP przekazywane jest polecenie otwarcia klap odcinających wentylacji …

Odporność ogniowa elementów budowlanych

Odporność ogniowa jest ustalana w celu oceny zachowania danego elementu budowlanego, w czasie poddawania jego próbki określonym warunkom nagrzewania i działania ciśnienia. Odporność ogniową elementu próbnego wyraża się czasem, przez który spełniane są odpowiednie kryteria klasyfikacyjne.

Badanie odporności ogniowej
Norma …

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne oraz wszelkie stosowane w nich drzwiczki rewizyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. …

Przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym

Podstawowymi czynnikami wywołującymi przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym są:
–    efekt kominowy,
–    ciepło emitowane w trakcie pożaru,
–    warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr i temperatura,
–    działanie systemów mechanicznego transportu powietrza.

W obrębie pomieszczenia objętego pożarem obserwuje się unoszenie …