Odczyn betonu

Zasadowy odczyn betonu chroni stal zbrojeniową przed korozją. Skąd pochodzi ten odczyn alkaliczny?
W trakcie hydraulicznego twardnienia cementu, będącego spoiwem w betonie, powstaje znaczna ilość wodorotlenku wapnia (ługu wapniowego). Właśnie wodorotlenek wapnia jest źródłem zasadowego odczynu betonu.

Jaką wartość powinien mieć odczyn zasadowy betonu dla zapewnienia ochrony stali zbrojeniowej przed korozją?
Świeżo wytworzony beton ma wartość pH ok. 12,5. Jeśli wskutek kwaśnych dodatków wartość pH maleje poniżej 9,5, rozpoczyna się korozja stali zbrojeniowej.

Substancje zakwaszające, które powodują neutralizację betonu
1.    Dwutlenek węgla, którego zawartość w powietrzu wynosi 0,04%. W połączeniu z wilgocią tworzy on kwas węglowy.
2.    Dwutlenek siarki, powstający podczas spalania paliw w kotłowniach domowych i osiedlowych. Dwutlenek siarki utlenia się na trójtlenek, tworzący z wodą kwas siarkowy.
3.    Chlorki, przenikające do betonu wraz z solą stosowaną do posypywania oblodzonych jezdni.
4.    Siarczki, oddziałujące na beton szczególnie w oczyszczalniach.

Czynniki wpływające na intensywność korozji stali zbrojeniowej w betonie
Intensywność korozji stali zbrojeniowej w betonie zależy od następujących czynników:

1)    odległość zbrojenia od powierzchni betonu (grubość otuliny);

2)    warunki środowiskowe (stopień zanieczyszczenia powietrza);

3)    skład betonu (rodzaj cementu, wskaźnik wodno-cementowy);

4)    obecność wad. w betonie (rys, pęknięć, raków);

5)    obróbka betonu po jego związaniu (impregnacja, powłoki ochronne);

6)    wiek betonu.

Dodaj komentarz