Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Drogi ewakuacyjne budynku

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.
W pomieszczeniach stref pożarowych ZL, od najdalszego miejsca, w którym …

Strefy pożarowe budynku

Podstawowym założeniem podziału budynku na strefy pożarowe i wynikających z niego wymagań, jest wyizolowanie części budynku objętej pożarem, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru.

W przypadku budynków wysokich i wysokościowych, strefę pożarową stanowi budynek albo jego część, oddzielona od …