Dzienne archiwum: 25 stycznia, 2015

Klapy odcinające wentylacji pożarowej

Klapy odcinające wentylacji pożarowej, w przeciwieństwie do przeciwpożarowych klap odcinających, w pozycji oczekiwania, to jest w okresie normalnego funkcjonowania obiektu – pozostają zamknięte. W przypadku wykrycia pożaru w danej strefie pożarowej, z CSP przekazywane jest polecenie otwarcia klap odcinających wentylacji …

Odporność ogniowa elementów budowlanych

Odporność ogniowa jest ustalana w celu oceny zachowania danego elementu budowlanego, w czasie poddawania jego próbki określonym warunkom nagrzewania i działania ciśnienia. Odporność ogniową elementu próbnego wyraża się czasem, przez który spełniane są odpowiednie kryteria klasyfikacyjne.

Badanie odporności ogniowej
Norma …

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne oraz wszelkie stosowane w nich drzwiczki rewizyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. …

Przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym

Podstawowymi czynnikami wywołującymi przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym są:
–    efekt kominowy,
–    ciepło emitowane w trakcie pożaru,
–    warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr i temperatura,
–    działanie systemów mechanicznego transportu powietrza.

W obrębie pomieszczenia objętego pożarem obserwuje się unoszenie …