Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne oraz wszelkie stosowane w nich drzwiczki rewizyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0.5 m. Nowość w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, w których nie było ograniczeń dla długości ani sposobu prowadzenia przewodów elastycznych, stanowi zapis, że w przypadku stosowania w instalacji przewodów elastycznych, powinny one być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i nie powinny przebiegać przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, a ich długość nie powinna przekraczać 250 mm w przypadku połączeń wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi oraz 4 m w przypadku połączenia pozostałych elementów instalacji i urządzeń ze sztywnymi przewodami wentylacyjnymi. W instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych, wszelkie stosowane izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Również nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów są szczegółowe wymagania dotyczące instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zgodnie z nimi przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być prowadzone i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację ich wydłużeń. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, a stosowane w nich filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej El 30, przy czym nie dotyczy to urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się także zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza, pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej El 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (El), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Dotychczas wystarczające było stosowanie przeciwpożarowych klap odcinających o odporności ogniowej równej połowie odporności ogniowej przegrody, w której się one znajdowały. Ponadto, kolejną zmianą w nowych przepisach, jest zapis, iż w przypadku przejścia przewodów przez ściany i stropy nie będące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, klasa odporności ogniowej przepustów powinna być równa klasie odporności ogniowej (El) przegród, w których się znajdują, co jest równoznaczne z obowiązkiem wyposażenia ich w odpowiednie przeciwpożarowe klapy odcinające.

W przypadku kiedy przewody te są prowadzone przez strefę pożarową której nie obsługują, alternatywnie do wyposażenia w przeciwpożarowe klapy odcinające, istnieje możliwość ich obudowy elementami o klasie odporności ogniowej (El) wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy. W strefach pożarowych, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Powyższe wymagania zostały zaostrzone w porównaniu do wcześniej obowiązujących, kiedy to wystarczające było, aby odporność obudowanego przewodu, klapy odcinającej lub obudowanego przewodu wraz z klapą, wynosiła połowę odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego.

Dodaj komentarz