Beton

Beton

Z jakich surowców produkuje się beton?
Beton jest mieszaniną cementu, wody i wypełniacza (kruszywa). W celu uzyskania szczególnych właściwości betonów specjalnych do mieszanki betonowej wprowadza się specjalne dodatki i domieszki.

Jakie rozróżnia się odmiany betonu, zależnie od jego gęstości? Zależnie od gęstości pozornej, rozróżnia się następujące odmiany betonu:
1.    Beton lekki o gęstości pozornej nie większej niż 2,0 t/m3.
2.    Beton zwykły o gęstości pozornej 2,02,8 t/m3. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa pomylenia z innymi rodzajami, beton zwykły jest nazywany po prostu betonem.
3.    Beton ciężki o gęstości pozornej większej niż 2,8 t/m3.

Beton I jest wytwarzany w klasach wytrzymałościowych od B5 do B25. Beton II jest wytwarzany w klasach wytrzymałościowych od B35 do B55.
Beton stosowany do konstrukcji zbrojonych musi mieć wytrzymałość odpowiadającą klasie B15, co oznacza, że jego minimalna wytrzymałość na ściskanie wynosi 15 N/mm2.

W jaki sposób w betonie powstają pustki i tzw. raki?
Pustki i raki powstają w betonie wskutek niedostatecznego zagęszczenia mieszanki betonowej.

Jaka jest minimalna grubość otuliny betonowej dla prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych zewnętrznych? Minimalna grubość otuliny betonowej dla prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych wynosi 3 cm.

Projektuje się wykonanie powłoki na starej, jeszcze nie malowanej elewacji betonowej. Jakie badania podłoża powinno się przeprowadzić? Jak można rozpoznać wady podłoża?

Rodzaj badania podłoża Sposób rozpoznania
Wady strukturalne betonu wzrokowy; na podstawie obserwacji iys i nierównomiernego zabrudzenia powierzchni
Twardość poprzez próbę drapania oraz ścierania
Zarysowanie wzrokowy; rysy wloskowate ujawniają się po zwilżeniu betonu
Wilgotność wzrokowy oraz za pomocą higroskopu
Wykwity wzrokowy oraz poprzez analizę chemiczną materiału z wykwitami, ewentualnie poprzez analizę wskaźnikową
Rodzaj badania podłoża Sposób rozpoznania
Zabrudzenia wzrokowy
Obecność grzybów, porostów i mchów wzrokowy
Odpryski tynku wzrokowy
Korozja stali zbrojeniowej wzrokowy; na podstawie obserwacji odprysków otuliny
Głębokość

karbonatyzacji

młotkiem i przecinakiem wykonać wgłębienie, zwilżyć fenoloftaleiną lub roztworem uniwersalnego indykatora; głębokość karbonatyzacji jest widoczna jako zabawienie strely w środowisku alkalicznym

Resztki środka antyadhezyjnego można stwierdzić po zwilżeniu. Ponieważ jednak rozważamy tu starą budowlę, nie należy się spodziewać obecności środka antyadhezyjnego.

Proszę wykazać wpływ wskaźnika wodno-cementowego na jakość betonu.
Przez wskaźnik wodno-cementowy rozumie się stosunek masy wody do masy cementu
wskaźnik w/c — masa wody zarobowej : masa cementu

Ponieważ woda zarobowa w trakcie twardnienia hydraulicznego ulega związaniu chemicznemu, beton uzyskuje optymalne właściwości tylko przy odpowiednim wskaźniku wodno-cementowym. Wartość ta w praktyce wynosi ok. 0,40.

Przy zbyt małej wartości tego wskaźnika cement nie jest w pełni związany i beton nie osiąga przewidzianej wytrzymałości początkowej.

Przy zbyt dużej wartości tego wskaźnika, wskutek nadmiaru wody tworzą się w betonie puste przestrzenie i z tego powodu beton nie może osiągnąć swej optymalnej wytrzymałości. Poza tym, wskutek kapilarnego podciągania wody beton taki ulega szybciej karbonatyzacji. W elementach z betonu zbrojonego, wykonanego z cementu o klasie wytrzymałości 32,5, wartość wskaźnika wodno-cementowego nie powinna przekraczać 0,65, a dla cementów pozostałych – 0,75. Dla betonów mrozoodpornych należy przyjmować wartość tego wskaźnika nie większą niż 0,55.

Dodaj komentarz