Błędy w montażu klap przeciwpożarowych

Najczęstsze błędy montażowe

Do najczęściej pojawiający się błędów instalacyjnych, które wynikają w większości przypadków z nieznajomości lub ignorowania instrukcji montażu i użytkowania producentów, należą:

–    nie zachowanie granicy wmurowania klapy, wykluczające możliwość zachowania przez klapę wymaganej odporności ogniowej,

–    nieprawidłowe wmurowanie klapy – nierówne wypełnienie zaprawą przestrzeni montażowej lub jej brak, wykluczające możliwość zachowania przez klapę wymaganej odporności ogniowej,

–    wmurowanie klapy w pozycji otwartej, co w przypadku dużych rozmiarów klap może prowadzić do zniekształcenia korpusu i braku możliwości zamknięcia klapy,

–    niewspółosiowe połączenie klapy z przewodami wentylacyjnymi, uniemożliwiające otworzenie się przegrody odcinającej,

–    pozostawienie we wnętrzu klapy zanieczyszczeń lub oderwanej uszczelki, powodujące blokowanie przegrody odcinającej,

–    zabrudzenie zaprawą lub farbą mechanizmu sterowania, powodujące jego nieprawidłową pracę lub uszkodzenie,

–    brak wymaganych przestrzeni serwisowych oraz niedostępność klapy dla potrzeb serwisowych, uniemożliwiające obsługę serwisową (przyczyną może być również błąd projektowy),

–    nieprawidłowe podłączenie kabli sterujących i wskaźników krańcowych.

Dodaj komentarz