Sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami odcinającymi wentylacji pożarowej

W czasie normalnej eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowe klapy odcinające pozostają otwarte, klapy odcinające wentylacji pożarowej pozostają natomiast zamknięte. W czasie normalnego funkcjonowania obiektu, zarówno przeciwpożarowe klapy odcinające jak i klapy odcinające wentylacji pożarowej, pozostają więc w pozycji oczekiwania. W razie pożaru, w strefie objętej pożarem, przeciwpożarowe klapy odcinające i klapy odcinające wentylacji pożarowej przechodzą do pozycji bezpieczeństwa. Przeciwpożarowe klapy odcinające zapewniają wydzielenie strefy objętej pożarem – zamykają się i chronią w ten sposób pozostałe strefy przed przedostaniem się dymu i ognia przez system przewodów wentylacyjnych. Umożliwiają tym samym dalszą pracę instalacji wentylacji i klimatyzacji w pozostałych strefach. W tym samym czasie w strefie objętej pożarem klapy odcinające wentylacji pożarowej otwierają się i umożliwiają zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. W pozostałych niezagrożonych strefach klapy odcinające wentylacji pożarowej pozostają zamknięte.

Ze względu na sposób sterowania rozróżniamy dwa rodzaje przeciwpożarowych klap odcinających:
–    samoczynne – nie potrzebujące zewnętrznego polecenia do przejścia w pozycję bezpieczeństwa
–    wyposażone tylko w wyzwalacz termiczny,
–    zdalnie sterowane – potrzebujące zewnętrznego polecenia do przejścia w pozycję bezpieczeństwa.
Przejście samoczynnych przeciwpożarowych klap odcinających do pozycji bezpieczeństwa następuje pod wpływem wzrostu temperatury powyżej granicznej temperatury wyzwalacza termicznego, który po zadziałaniu uruchamia mechaniczny napęd klapy – w większości przypadków napęd sprężynowy, w którym jest zgromadzona energia potencjalna umożliwiająca zamknięcie klapy lub w wyniku wyzwolenia ręcznego. Wobec powyższego, w przypadku samoczynnych przeciwpożarowych klap odcinających, możemy mówić, że są one klapami o energii wewnętrznej, bowiem nie wymagają zasilania energią z zewnątrz w celu przejścia do pozycji bezpieczeństwa. Wyzwalacz termiczny jest również obowiązkowym wyposażeniem przeciwpożarowych klap odcinających zdalnie sterowanych. W związku z tym zamknięcie klapy zdalnie sterowanej może nastąpić w zależności od tego co się wydarzy wcześniej, albo w wyniku wzrostu temperatury powyżej granicznej temperatury wyzwalacza termicznego, albo w wyniku polecenia z CSP, do zrealizowania którego niezbędna jest energia sterowania, lub w wyniku wyzwolenia ręcznego. W przypadku klap odcinających wentylacji pożarowej, przejście do pozycji bezpieczeństwa odbywa się w wyniku przekazania polecenia z CSP, lub w wyniku wyzwolenia ręcznego. Wszystkie klapy stosowane w instalacjach wentylacji pożarowej (za wyjątkiem klap transferowych) są klapami zdalnie sterowanymi – wymagającymi energii sterowania.

Za wykonanie przez zdalnie sterowaną klapę polecenia z CSP odpowiedzialny jest mechanizm sterujący. Możliwość rozbudowy mechanizmu klapy samoczynnej do klapy zdalnie sterowanej po zamontowaniu klapy w przegrodzie budowlanej oznacza, że mechanizm sterowania klapy jest mechanizmem ewolucyjnym.

 

Dodaj komentarz