Stałe urządzenia gaśnicze, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

W wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – tryskaczowych lub zraszaczowych. Pod pojęciem stałych urządzeń gaśniczych wodnych rozumie się tu urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.
Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że dla budynków wysokich i wysokościowych, w przeciwieństwie do innych typów budynków, nie istnieje możliwość obniżenia klasy odporności pożarowej ze względu na wyposażenie ich w stałe urządzenia gaśnicze. Ponadto w budynkach tych zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych nie stanowi podstawy do zwiększenia powierzchni stref pożarowych.
We wszystkich omawianych typach budynków wysokich i wysokościowych, powinny być także stosowane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz zawory hydrantowe 52 (bez wyposażenia), umieszczone na pionach nawodniowych. Hydranty wewnętrzne 25 i zawory hydrantowe 52 powinny być umieszczone na wszystkich kondygnacjach budynku, przy drogach komunikacji ogólnej -na korytarzach, w szczególności przy wejściach do klatek schodowych (z zaleceniem lokalizacji zaworów hydrantowych 52 w przedsionkach przeciwpożarowych) oraz przy wejściach do budynku. W przypadku kondygnacji podziemnych oraz położonych na wysokości powyżej 25 m, na każdym pionie powinny być umieszczone po dwa zawory hydrantowe 52. Uzyskiwany z hydrantów wewnętrznych 25 i zaworów hydrantowych 52 zasięg rzutu prądów gaśniczych powinien obejmować w poziomie całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia.

Dodaj komentarz