Odporność ogniowa klap odcinających wentylacji pożarowej

Do końca 2001 roku klapy odcinające wentylacji pożarowej klasyfikowane były w Laboratorium Badań Ogniowych ITB na podstawie badania ogniowego w „warunkach statycznych”. W przewodach odprowadzających dym i gazy, w każdej sytuacji panuje podciśnienie w stosunku do strefy chronionej. Zatem badanie ogniowe klap w warunkach statycznych jest bardziej rygorystyczne niż możliwe w praktyce warunki, w jakich klapa odcinająca wentylacji pożarowej mogłaby pracować. Należy jednak nadmienić, że zgodnie z projektem Normy Europejskiej PrEN 1366-10 [23], klapy odcinające wentylacji pożarowej stosowane w tego typu systemach będą również podlegały badaniu w warunkach dynamicznych (z tą uwagą, że po stronie „zimnej” panować będzie nadciśnienie), które poprzedzone będzie próbą mechaniczną 300 cykli otwarcia i zamknięcia. Ocena izolacyjności klap odcinających wentylacji pożarowej stanowiących zakończenie przewodu, w zasadniczy sposób różni się od sposobu oceny dokonywanej w przypadku przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej przyłączonych z obydwu stron do przewodów. Pomiar temperatury odbywa się na całej powierzchni klapy, co przedstawiono na rys. 10. Dla przypomnienia, pomiar dokonywany w czasie badania przeciwpożarowych klap odcinających, odbywa się na korpusie klapy i na zewnątrz przewodu wentylacyjnego przyłączonego do klapy.

Projekt normy prEN 1366-10 [23] określający warunki badania ogniowego klap odcinających wentylacji pożarowej rozróżnia dwie grupy klap. Pierwszą stanowią klapy obsługujące tylko jedną strefę
–  dla nich dopuszcza się klasyfikację ogniową w temperaturze jedynie na poziomie 600°C. Drugą grupę stanowią klapy obsługujące więcej niż jedną strefę – dla tych klap w czasie badania ogniowego będzie miała zastosowanie krzywa standardowa przyrostu średniej temperatury w czasie.

W przypadku połączenia przewodów oddymiających z instalacją wentylacji i klimatyzacji, klasyfikacja odporności ogniowej klap odcinających wentylacji pożarowej dokonywana jest podobnie jak w przypadku przeciwpożarowych klap odcinających, na podstawie badania ogniowego w „warunkach dynamicznych”. Rozwiązania takich instalacji nie są jednak przedmiotem niniejszego Poradnika. Zgodnie z projektem Normy Europejskiej PrEN 12101-8, klapy odcinające wentylacji pożarowej stosowane w tego typu systemach będą podlegały dodatkowo testowi działania mechanizmu sterowania w próbie 10.000 cykli otwarcia i zamknięcia klapy. Jeżeli klapy te byłyby przeznaczone do stosowania w obiektach, w których przyjęty został dwustadiowy scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, w trakcie badania ogniowego stawiany jest im dodatkowy wymóg otworzenia i ponownego zamknięcia począwszy od 25 min do 30 min po rozpoczęciu badania. Wymaganie powyższe odpowiada sytuacji, w której klapy zostają uruchomione przez służby ratownicze ze zwłoką czasową w stosunku do momentu wykrycia pożaru. Zgodnie z projektem, klapy odcinające wentylacji pożarowej, w zależności od swojej charakterystyki użytkowej, oprócz klasy odporności ogniowej, będą uzyskiwały dodatkowych 13 klas. Sam fakt tak dużej ilości kryteriów oceny klap świadczy o tym, że w projekcie instalacji wentylacji pożarowej sekwencja pracy urządzeń, występujące ciśnienia i miejsce stosowania poszczególnych klap, determinują wymagania dla stosowanych urządzeń. Wymagana odporność ogniowa klap odcinających wentylacji pożarowej jest zależna od typu instalacji wentylacji pożarowej oraz od lokalizacji klap w tej instalacji.

Dodaj komentarz