Dzienne archiwum: 25 marca, 2015

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej budynku

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Pod pojęciem systemu sygnalizacji pożarowej jest rozumiana instalacja, obejmująca urządzenia …

Instalacje elektryczne

Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, powinien być zasilany z co najmniej dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i …

Instalacja wentylacji pożarowej

Pod pojęciem wentylacji pożarowej rozumiany jest tutaj system instalacji oddymiającej -wywiewnej zapewniającej usuwanie dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru oraz instalacji nawiewnej powietrza do strefy, w której znajduje się dym, zapewniający wypór dymu w kierunku punktów wywiewnych oraz …

Obliczanie dróg ewakuacyjnych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0.6 m na 100 osób lecz nie mniej niż 1.4 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1.2 m, jeżeli …