Archiwum kategorii: Architektura

Instalacja wentylacji pożarowej

Pod pojęciem wentylacji pożarowej rozumiany jest tutaj system instalacji oddymiającej -wywiewnej zapewniającej usuwanie dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru oraz instalacji nawiewnej powietrza do strefy, w której znajduje się dym, zapewniający wypór dymu w kierunku punktów wywiewnych oraz …

Obliczanie dróg ewakuacyjnych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0.6 m na 100 osób lecz nie mniej niż 1.4 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1.2 m, jeżeli …

Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne klap odcinających i ich charakterystyka

Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne klap odcinających i ich charakterystyka.
W przypadku klap odcinających wentylacji pożarowej, oprócz rozwiązań konstrukcyjnych, które stosowane są w przypadku przeciwpożarowych klap odcinających omówionych wcześniej, na rynku oferowane są również klapy skrzydłowe. Podstawowa różnica konstrukcyjna ma swoje uzasadnienie …

Kondensacja pary wodnej w ścianie

Proszę porównać ocieplenie od strony zewnętrznej z ociepleniem od strony wewnętrznej pod względem warunków kondensacji pary wodnej w ścianie

Rozkład temperatury w przekroju ściany przy tych samych wartościach temperatury wewnętrznej i zewnętrznej:

sciana para wodnaGdy ściana nie ma żadnej izolacji cieplnej, temperatura …

Klapy odcinające wentylacji pożarowej

Klapy odcinające wentylacji pożarowej, w przeciwieństwie do przeciwpożarowych klap odcinających, w pozycji oczekiwania, to jest w okresie normalnego funkcjonowania obiektu – pozostają zamknięte. W przypadku wykrycia pożaru w danej strefie pożarowej, z CSP przekazywane jest polecenie otwarcia klap odcinających wentylacji …

Odporność ogniowa elementów budowlanych

Odporność ogniowa jest ustalana w celu oceny zachowania danego elementu budowlanego, w czasie poddawania jego próbki określonym warunkom nagrzewania i działania ciśnienia. Odporność ogniową elementu próbnego wyraża się czasem, przez który spełniane są odpowiednie kryteria klasyfikacyjne.

Badanie odporności ogniowej
Norma …

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne oraz wszelkie stosowane w nich drzwiczki rewizyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. …

Przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym

Podstawowymi czynnikami wywołującymi przemieszczanie się dymu w obiekcie budowlanym są:
–    efekt kominowy,
–    ciepło emitowane w trakcie pożaru,
–    warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr i temperatura,
–    działanie systemów mechanicznego transportu powietrza.

W obrębie pomieszczenia objętego pożarem obserwuje się unoszenie …