Oddzielenia przeciwpożarowe budynku

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane przy pomocy drzwi przeciwpożarowych, bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Łączna powierzchnia tych otworów w przypadku ich występowania w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego (np. drzwi, okna, przepusty instalacyjne) nie powinna przekraczać 15% powierzchni tej ściany, a w przypadku ich występowania w stropie oddzielenia przeciwpożarowego (np. przepusty instalacyjne) – 0.5% powierzchni stropu.
Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1.4×1.4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych – z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60, wykonane z materiałów niepalnych oraz być wentylowany i mieć drzwi wyposażone w urządzenia samoczynnie zamykające je w razie pożaru. Rolę przedsionka przeciwpożarowego może pełnić odcinek korytarza, mający oprócz drzwi prowadzących na klatkę schodową, także drzwi prowadzące do pomieszczeń, ewentualnie również na dalszy odcinek korytarza.
Klasa odporności ogniowej (El) przepustów instalacyjnych występujących w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinna być równa klasie odporności ogniowej tych elementów, przy czym dopuszcza się nieinstalowanie tego typu przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W przypadku przepustów o średnicy powyżej 4 cm, znajdujących się w ścianach i stropach nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, klasa odporności ogniowej przepustów powinna być równa klasie odporności ogniowej (El) tych ścian i stropów, w których się one znajdują.

Dodaj komentarz