Przebieg betonowania pod wodą

Należy stosować beton tylko z wytwórni, która gwarantuje ścisłe przestrzeganie wymagań obowiązujących w produkcji mieszanki przeznaczonej do wbudowania pod wodę. Wytwórnia powinna produkować mieszankę o konsystencji właściwej dla betonowania podwodnego i w przypadku wysokiej temperatury powietrza lub długiego czasu transportu, z odpowiednio zwiększoną ciekłością. Natomiast należy unikać dodawania wody do mieszanki w mieszarkach samochodowych („gruszkach”) na placu budowy. Działanie mieszarki jest tym mniej efektywne, im znajdująca się w niej mieszanka jest bardziej ciekła. Dlatego dolanie wody powoduje segragację mieszanki.
Bywa stosowane przywożenie na budowę kruszywa i cementu zmieszanych w wytwórni oraz dodawanie wody i ewentualnie płynnych dodatków dopiero przed wbudowaniem, po przemieszaniu w betoniarce.
Organizacja transportu mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinna spełniać następujące wymagania:
—    transport mieszanki powinien trwać krótko,
—    mieszankę należy przewozić w mieszarkach samochodowych,
—    dostawa mieszanki powinna przebiegać bez przerw i zatrzymywania mieszarek na budowie.
Z tych wymagań wynika, że wytwórnia mieszanki powinna znajdować się w pobliżu miejsca betonowania podwodnego i że niezbędna jest dobra organizacja ruchu mieszarek samochodowych dowożących beton.
Każda przerwa w dostawie betonu i każde odstępstwo od planu ruchu mieszarek zwiększa ryzyko rozpoczęcia wiązania betonu przed ułożeniem go w wykopie, co jest zwykle katastrofalne dla budowy.
Wymaganie stosowania mieszarek samochodowych wynika z podatności ciekłej mieszanki betonowej na segregację. Nie można jej przeciwdziałać w przypadku przewożenia mieszanki w pojemnikach.
Powinny być używane mieszarki o pojemności 4—6 m3. Rozładunek mieszarki przebiega wolno i w przypadku przywiezienia większej porcji mieszanki traci się zbyt dużo czasu z okresu między jej wyprodukowaniem, a początkiem wiązania betonu.

Dla zapewnienia ciągłości dostaw betonu należy korzystać z wytwórni i mieszarek samochodowych w bardzo dobrym stanie technicznym.

Jest celowe stosowanie łączności radiowej między budową, wytwórnią betonu i kierowcami mieszarek.

Najlepiej jest wylewać mieszankę betonową z mieszarki samochodowej bezpośrednio w rurę wlewową. Gdy nie jest to możliwe mieszankę podaje się do rury pompą. Transport pompowy stosuje się również w przypadku małej odległości między wytwórnią betonu i miejscem wbudowywania go pod wodę.

Gdy do transportu mieszanki betonowej używa się pompy, wtedy jest konieczne bardzo dokładne dozowanie składników mieszanki i bardzo duża regularność jej wytwarzania. Gdy te wymagania nie są przestrzegane, następuje segregacja mieszanki i zatykanie przewodów przesyłowych.

Ze względu na szczególne wymagania stawiane betonowaniu podwodnemu, wybór metody betonowania powinien być dostosowany do budowanej konstrukcji i do warunków miejscowych, w których będzie ona wykonywana.

Dodaj komentarz