Mechanizm sterujący „bez rozdziału funkcji”, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie prądowe

Mechanizm sterujący „bez rozdziału funkcji”, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie prądowe.

W tym przypadku za przejście klapy do pozycji bezpieczeństwa oraz jej powrót do pozycji oczekiwania odpowiedzialny jest zespolony elektromechaniczny siłownik obrotowy. W przypadku pożaru wykrytego przez SAP, następuje przekazanie sygnału prądowego z CSP do mechanizmu sterowania klapy odcinającej wentylacji pożarowej w strefie objętej zagrożeniem. Powoduje to otworzenie w tej strefie klap odcinających nawiewnych i wyciągowych wentylacji pożarowej wskutek zadziałania silnika elektrycznego będącego podstawowym elementem zespolonego elektromechanicznego siłownika obrotowego. W pozostałych strefach klapy pozostają w niezmienionej pozycji i ich mechanizmy pozostają bez zasilania prądowego. Przywrócenie klapy do pozycji oczekiwania następuje w wyniku działania silnika elektrycznego siłownika zespolonego po ponownym podaniu zasilania prądowego za pośrednictwem interfejsu umożliwiającego rozdział funkcji bezpieczeństwa od komfortu przywracania pozycji oczekiwania, który powinien być instalowany na klapie lub w jej bezpośredniej bliskości. Działanie to powinno następować po uruchomieniu wyłącznika zdalnego przywracania pozycji oczekiwania ze strefy, w której została dokonana interwencja lub poprzez ręczne uzbrojenie tych klap, które nie zostały wyposażone w funkcję zdalnego przywracania pozycji oczekiwania. W ten sposób wyegzekwowany zostaje obowiązek weryfikacji przez służby ochrony obiektu każdego sygnału zagrożenia pożarem w miejscu, z którego ten sygnał pochodzi, przed przywróceniem normalnego funkcjonowania CSP. Mechanizmy tego typu, oprócz energii sterowania w celu zmiany stanu położenia z pozycji oczekiwania do pozycji bezpieczeństwa, wymagają energii zasilania, która umożliwia pracę silnika elektrycznego siłownika obrotowego. W większości przypadków wewnątrz siłownika wbudowane są dodatkowo wyłączniki krańcowe, które sygnalizują początek i koniec każdej zmiany położenia przegrody klapy. Siłowniki tego typu posiadają również możliwość ręcznej zmiany pozycji klapy w celu sprawdzenia jej poprawności działania po dokonaniu montażu lub w czasie przeglądu serwisowego. Test poprawności działania jest jednak czasochłonny, bowiem realizowany jest korbką, która umożliwia ręczną zmianę położenia klapy. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku stosowania mechanizmów sterujących „bez rozdziału funkcji” sterowanych prądowo, czas potrzebny na przejście do pozycji bezpieczeństwa klapy lub przywrócenie pozycji oczekiwania wynosi około 60 s, co związane jest z pracą silnika elektrycznego siłownika. Ze względu na konieczność zasilania prądowego, w celu umożliwienia przejścia klapy do pozycji bezpieczeństwa, niezbędne jest by:
–    zasilanie było zrealizowane za pośrednictwem zasilacza współpracującego z baterią akumulatorów,
–    w przypadku gdy przewód łączący sterownik z interfejsem i siłownikiem zespolonym klapy ma większą długość niż 2 m połączenie to było nadzorowane.

Należy jeszcze raz zwrócić uwagę, że zgodnie z wymaganiami, klapy odcinające wentylacji pożarowej przeznaczone do pracy w instalacjach, w których przyjęto jednostadiową realizację procedur sterowania urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenia przeciwpożarowe, muszą się otworzyć po wydaniu polecenia 2 min po rozpoczęciu badania, a czas otwarcia nie może być dłuższy niż 2 min. Oznacza to, że w piecu badawczym panuje wówczas temperatura wynosząca około 100°C. Siłowniki zespolone natomiast w większości przypadków posiadają określoną nominalną temperaturę pracy wynoszącą 50°C co może oznaczać, że otworzenie klapy w warunkach określonych wymaganiami w ww. projekcie normy (a odpowiadającym początkowej fazie rozwoju pożaru) siłownikiem bez rozdziału funkcji sterowanym prądowo, będzie niemożliwe bez zabezpieczenia siłownika ognioodporną obudową. Istotną informacją jest również fakt, że w dniu przekazania do druku Poradnika na rynku polskim nie było klap odcinających wentylacji pożarowej, które zostały przebadane zgodnie z ww. wymaganiami w celu potwierdzenia, czy możliwe jest stosowanie siłowników zespolonych bez „rozdziału funkcji” sterowanych prądowo bez obudowy ognioodpornej.

Dodaj komentarz