Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Jedyna różnica sprowadza się do zastosowania wyzwalacza elektromagnetycznego bez magnesu stałego zamiast wyzwalacza elektromagnetycznego z magnesem stałym. Elektromagnes ten w celu wytworzenia pola magnetycznego utrzymującego rygiel musi być zasilany prądem – wymaga w sposób ciągły dostarczania energii sterowania.

Przejście klapy do pozycji bezpieczeństwa jest możliwe w trzech przypadkach:
–    wzrostu temperatury powyżej temperatury zadziałania wyzwalacza termicznego,
–    uruchomienia wyzwalacza ręcznego,
–    sygnału sterującego z CSP – przerwy prądowej.

W przypadku sygnału z CSP w postaci przerwy prądowej w zasilaniu wyzwalacza elektromagnetycznego zanika jego pole magnetyczne, po czym następuje zwolnienie rygla blokującego napęd sprężynowy klapy. Sprężyna zainstalowana bezpośrednio w klapie gwarantuje jej bardzo szybkie przejście do pozycji bezpieczeństwa. Zamknięcie klapy trwa maksymalnie do kilku sekund. Przywrócenie klapy do pozycji oczekiwania – napięcie sprężyny napędu klapy możliwe jest poprzez podanie napięcia sterowania na wyzwalacz elektromagnetyczny, a następnie podanie zasilania na elektromechaniczny siłownik obrotowy, którego głównym elementem jest silnik elektryczny. Działanie to powinno następować po uruchomieniu wyłącznika zdalnego przywracania pozycji oczekiwania ze strefy, w której została dokonana inspekcja (interwencja) lub poprzez ręczne uzbrojenie tych klap, które nie zostały wyposażone w funkcję zdalnego przywracania pozycji oczekiwania. W ten sposób wyegzekwowany zostaje obowiązek weryfikacji przez służby ochrony obiektu każdego sygnału zagrożenia pożarem w miejscu, z którego ten sygnał pochodzi, przed przywróceniem normalnego funkcjonowania CSP. Sygnalizację początku i końca każdej zmiany położenia przegrody klapy zapewniają wyłączniki krańcowe, które stanowią uzupełniające wyposażenie napędu sprężynowego klapy. Omawiane rozwiązanie ma taką samą budowę jak rozwiązanie konstrukcyjne klapy z mechanizmem sterowania, z zastrzeżeniem niewidocznej w wyglądzie zewnętrznym różnicy, którą jest wyzwalacz elektromagnetyczny. W zakresie sterowania mechanizmy „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowane w przeciwpożarowych klapach odcinaj ących i sterowane przerwą prądową, mają te same wymagania, jakie stawiane są mechanizmom „bez rozdziału funkcji” z napędem sprężynowym i również sterowanym przerwą prądową. Jedyna różnica wynikająca z rozdziału lub braku rozdziału funkcji, będzie polegała na innych wymaganiach w zakresie okablowania oraz konieczności stosowania interfejsu rozdziału funkcji sterowania, które omówione zostaną w dalszej części niniejszego rozdziału.

Dodaj komentarz