Sterowanie systemami wentylacji pożarowej

Przyjęty w procesie projektowania scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w sposób zasadniczy wpływa na dobór:

–    urządzeń sterujących,

–    urządzeń odpowiedzialnych za uruchomienie zabezpieczeń przeciwpożarowych,

–    zasilania,

–    okablowania.

Z punktu widzenia realizacji procedur sterowania urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenia przeciwpożarowe, można wyodrębnić dwa rozwiązania:

a)    Jednostadiowe. Przyjęcie takiego rozwiązania zakłada jednorazową reakcję systemów wykrywania pożaru oraz zabezpieczeń obiektu. W takim przypadku, w wyniku wykrycia pożaru przez system SAP następuje między innymi, w wyniku wydania polecenia z CSP, wydzielenie strefy objętej pożarem poprzez zamknięcie zdalnie sterowanych przeciwpożarowych klap odcinających w instalacjach wentylacji i klimatyzacji danej strefy, uruchomienie systemu wentylacji pożarowej zapewniającej warunki bezpieczniej ewakuacji i interwencji służb ratowniczych w strefie zagrożonej pożarem. Ponieważ wysterowanie wszelkich urządzeń zabezpieczających następuje we wczesnej fazie pożaru, kiedy ryzyko silnego wzrostu temperatury jest bardzo małe, zastosowany osprzęt instalacyjny, mechanizmy sterowania oraz systemy zasilające nie muszą gwarantować zmiany stanu w warunkach pożaru. Klapy odcinające wentylacji pożarowej, stosowane w tego typu rozwiązaniach w czasie badań klasyfikacyjnych muszą się otworzyć po wydaniu polecenia 2 min po rozpoczęciu badania, a czas całkowitego otwarcia nie może być dłuższy niż 2 min.

b)    Dwustadiowe. W tym przypadku, po realizacji procedury określonej dla rozwiązania jednostadiowego, zapewnia się służbom ratowniczym możliwość ręcznego sterowania systemem wentylacji pożarowej. Oznacza to, że mechanizmy sterowania klap wentylacji pożarowej, system zasilania, osprzęt instalacyjny, kable zasilające i sterownicze muszą zapewnić prawidłową pracę w warunkach rozwiniętego pożaru, tj. warunkach wysokiej temperatury. Zgodnie z  wymaganiami, klapy odcinające wentylacji pożarowej powinny się otworzyć i móc ponownie zamknąć w wyniku wydania polecenia po czasie 25 min i zachować możliwość ponownego zamknięcia oraz otworzenia do 30 min od rozpoczęcia badania ogniowego, a czas całkowitego otwarcia nie może być dłuższy niż 2 min.

Zaprezentowany w Poradniku scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych przewiduje jednorazową reakcję systemów wykrywania pożaru oraz zabezpieczeń obiektu, co oznacza, że z punktu widzenia realizacji procedur sterowania urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenia przeciwpożarowe, stosowane jest rozwiązanie jednostadiowe.

Dodaj komentarz