Sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami odcinającymi wentylacji pożarowej

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru powinien zawierać między innymi procedury i algorytmy reakcji systemów zabezpieczeń na wypadek pożaru. Obejmuje to zarówno wykrycie pożaru przy pomocy automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej, dalej nazywanego SAP, przekazanie informacji o jego powstaniu, jak i uruchomienie odpowiednich urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Wykrycie pożaru nie stanowi aktualnie problemu nawet w jego najwcześniejszym stadium. Trudne jest natomiast wyeliminowanie niepożądanych reakcji SAP związanych z występowaniem zjawisk pożaropodobnych, oddziaływań klimatycznych środowiska, a także oddziaływań elektromagnetycznych. Z tego powodu ogromne znaczenie dla poprawnej pracy SAP ma staranny dobór rodzajów czujek, stosowanie odpowiednich ekranowanych kabli oraz dobór odpowiedniej organizacji alarmowania centrali sygnalizacji pożarowej, dalej nazywanej CSP. Duży wpływ na zmniejszenie ilości fałszywych alarmów ma eksploatacja i obsługa instalacji przez przeszkolony personel, a także stała konserwacja urządzeń.

W wyniku wyzwolonego alarmu pożarowego centrala sygnalizacji pożarowej CSP realizuje procedurę sterowania urządzeniami i systemami zabezpieczającymi zgodnie z przyjętym scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Wszelkie reakcje systemów zabezpieczeń są związane przede wszystkim z zagrożoną strefą pożarową. Fakt ten powinien być uwzględniony podczas podejmowania decyzji w zakresie prowadzenia linii dozorowych, ustalania podziału na strefy dozorowe i obszary ochrony, a także w czasie przyporządkowania im poszczególnych elementów wykonawczych systemu SAP. Przykładem nieprawidłowego rozwiązania, będącego skutkiem pominięcia powyższych wymagań, jest możliwość wyzwolenia alarmu pożarowego w CSP poprzez uruchomienie jednego z przycisków pożarowych zainstalowanych w wydzielonej klatce schodowej na niezagrożonej kondygnacji przez ewakuujących się ludzi. Ponieważ uruchomienie systemów zabezpieczeń obiektu jest inicjowane przez SAP, to wszystkie bez wyjątku pomieszczenia i przestrzenie powinny być nadzorowane, co oznacza, że musi być zastosowana ochrona całkowita obiektu. W przeciwnym przypadku automatyczne sterowanie systemami przeciwpożarowymi nie będzie skuteczne. Ważnym warunkiem prawidłowej współpracy systemu SAP z systemami przeciwpożarowymi jest wykrywanie pożaru poprzez detekcję dymu. W czasie procesów tlenia, rozkładu termicznego (pożary bezpłomieniowe) stanowiącego często wczesną fazę pożaru, wytwarzane są bardzo duże ilości dymu przy jednoczesnym małym wzroście temperatury, dlatego też stosowanie czujek ciepła do wykrywania pożaru jest nieefektywne.

Dodaj komentarz