Odporność pożarowa budynków

Budynki wysokie kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i ZL V powinny mieć klasę odporności pożarowej „B”, natomiast budynki wysokościowe tych samych kategorii zagrożenia ludzi – klasę odporności pożarowej „A”.

Podstawowe elementy budynków wysokich i wysokościowych, odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej, powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej określoną w tabeli

Tabela. Klasa odporności ogniowej elementów budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Strop1) Ścianazewnętrzna1),2) Ścianawewnętrzna1)

1

2

3 4 5

„A”

R 240

REI 120 El 120 El 60

,3”

R 120

REI 60 El 60 El 30

Gdzie:

R – nośność ogniowa,
E – szczelność ogniowa,
I – izolacyjność ogniowa,

1)-jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (ze względu na R) odpowiednio do wymagań zawartych w kolumnie 2 dla danej klasy odporności pożarowej budynku,
2)    – klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem,
3)    – dla ścian komór zsypu wymaga się El 60, dla drzwi komór – El 30.

Wszystkie elementy budynków wysokich i wysokościowych powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a okładziny elewacyjne i ich zamocowania oraz izolacje cieplne ścian zewnętrznych, stosowane na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. W budynku wysokim i wysokościowym ZL V, klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych oddzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinna wynosić co najmniej El 60.

Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu do przekrycia dachu – mogą być traktowane jako odrębne budynki. Warunkiem powyższego jest uwzględnienie, zgodnie z którym ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć co najmniej 0.3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku, lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas wykonany z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej El 60.

Dodaj komentarz