Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym, o jednopłaszczyznowej przegrodzie odcinającej

Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju prostokątnym, z przegrodą odcinającą jednopłaszczyznową, są najczęściej wykonywanym typem przez producentów. Podstawowym ograniczeniem tego typu klap, w przypadku przewodów o dużych przekrojach, jest konieczność zachowania minimalnej długości odcinka prostego przewodu przyłączonego do klapy, ze względu na przegrodę odcinającą, która w pozycji oczekiwania wystaje poza korpus samej klapy. W praktyce, w przypadku dużych rozmiarów klap, nie jest możliwe zastosowanie kolana, odsadzki czy redukcji bezpośrednio za klapą, co może stanowić poważne ograniczenie instalacyjne i dodatkowe koszty. Ponadto, dla zachowania deklarowanej odporności ogniowej, klapa musi być osadzona w przegrodzie budowlanej, z zachowaniem odpowiedniej głębokości, nazywanej granicą wmurowania, obowiązkowo oznaczanej przez każdego producenta na korpusie klapy. W sytuacjach, gdzie niezbędne jest zastosowanie tuż za ścianą np. kolana, klapa musi zostać odsunięta od ściany, co uniemożliwia jej wmurowanie z zachowaniem granicy wmurowania. W takiej sytuacji, dla zachowania odporności ogniowej klapy, konieczne jest wykonanie izolacji ognioodpornej w klasie odporności ogniowej wymaganej dla przegrody budowlanej, sięgającej aż do granicy wmurowania klapy. Tego typu rozwiązania montażowe, indywidualne dla każdego producenta, muszą być ujęte w aprobacie technicznej. Korpus klap o przekroju prostokątnym, posiadających jednopłaszczyznową przegrodę odcinającą, najczęściej wykonywany jest przez producentów z blachy stalowej, z ewentualnym oddzieleniem korpusu przekładką z materiału ognioodpornego lub z płyty ognioodpornej. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku możliwe jest osiągnięcie takich samych odporności ogniowych, a zróżnicowanie stosowanych materiałów jest konsekwencją technologicznych możliwości poszczególnych producentów. Przegroda odcinająca jest wykonywana praktycznie wyłącznie z płyty ognioodpornej, szczególnie w przypadku klap o odporności ogniowej wynoszącej co najmniej El 120, potwierdzonej w badaniu. Należy pamiętać, że stosowane aktualnie płyty ognioodporne mają stosunkowo małą odporność mechaniczną, w związku z tym również klapy są urządzeniami, które wymagają w warunkach budowlanych zachowania ostrożności w czasie montażu czy transportu.
Zachowanie szczelności ogniowej w badaniu oznacza konieczność stosowania w klapach uszczelek pęczniejących, które aktywowane są pod wpływem temperatury około 100°C. Należy pamiętać, że uszczelki pęczniejące montowane poprzez zszywanie na przegrodzie odcinającej albo wewnątrz korpusu klapy na wysokości przegrody, są stosunkowo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i zdarza się bardzo często, że w czasie prac montażowych są uszkadzane lub miejscowo odrywane. Poza ryzykiem, że klapa nie będzie w stanie zachować wymaganej odporności ogniowej w warunkach pożaru, oderwana uszczelka może być przyczyną blokowania przegrody odcinającej w czasie zmiany pozycji klapy. Sytuacja taka, po zainstalowaniu klapy w ciągu przewodów wentylacyjnych, może oznaczać znaczne koszty serwisowe. Dlatego też przed przyłączeniem klapy zaleca się dokładne sprawdzenie, czy uszczelka jest prawidłowo zamocowana. Podobne problemy dotyczą uszczelek stosowanych w celu zagwarantowania dymoszczelności (S) klap, tzn. uszczelek umożliwiających zachowanie szczelności klapy w warunkach „zimnych”.
Ze względów montażowych oraz w celu zapewnienia dostępu serwisowego, zalecane jest stosowanie klap, których mechanizm sterowania po wbudowaniu klapy znajduje się poza przegrodą budowlaną. W przeciwnym przypadku zachodzi konieczność pozostawiania w przegrodzie budowlanej otworu o nieregularnych wymiarach lub, gdy taki nie został wykonany, firma instalacyjna musi wykuć lub wyciąć w przegrodzie budowlanej odpowiednie gniazdo na mechanizm sterowania. Mechanizm klapy pozostający w świetle ściany oznacza również duże utrudnienie w czasie wmurowywania klapy. Dodatkowo w przypadku serwisowania klapy z mechanizmem sterowania znajdującym się w przegrodzie, dostęp serwisowy jest poważenie ograniczony i uciążliwy. Należy również zwrócić uwagę, w jaki sposób producenci przewidują wymianę wyzwalacza termicznego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wymiana wyzwalacza bez konieczności korzystania z czasochłonnej rewizji klapy, której odkręcenie w warunkach budowlanych zajmuje dużo czasu i jest kłopotliwe. We wszystkich przypadkach, gdy realizacja prac przebiega etapami lub gdy nieznane są docelowe funkcje pomieszczeń i rozwiązań w zakresie sygnalizacji pożarowej, duże znaczenie ma stosowanie klap z ewolucyjnym system sterowania. Rozwiązanie takie umożliwia, w dowolnej chwili po zamontowaniu klapy w obiekcie budowlanym i po zainstalowaniu dodatkowych akcesoriów, przekształcenie klapy samoczynnej w klapę zdalnie sterowaną.

Dodaj komentarz